Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Factoring agrari

Tant per a vendes nacionals com per a exportacions

factoring

El factoring consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures, de manera que el banc en gestiona el cobrament. N'hi ha de diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs. A més a més, les solucions que aporta el factoring per al finançament, la gestió de cobrament i la possibilitat de cobrir totalment o parcialment el risc d'impagament per insolvència del deutor són aplicables tant per a vendes nacionals com per a exportacions (més informació sobre factoring d’exportació)

 

Solucions i avantatges:

Què necessita?

 • Reduir els costos administratius de gestió de cobrament de les factures.
 • Obtenir finançament a partir de les factures.
 • Cobertura d’insolvència total o parcial dels deutors.
Com el podem ajudar?
 • El factoring li ofereix gestió de cobrament i finançament, i millora les ràtios de balanç.
 • Notificació de la cessió de crèdit al deutor.
 • Operativa àgil amb BS Online Empresa.
A més a més, en la modalitat sense recurs:
 • Finançament àgil amb cobertura d'insolvència total o parcial dels deutors. S'estudien els deutors i es fixa un percentatge de cobertura amb antelació. En cas d'impagament per insolvència, la indemnització de l'import de la factura serà entre el 90% i el 100%.
 • Permet mantenir sanejada la cartera de clients. Simplifica i estalvia costos administratius en la gestió de la facturació. Millora les ràtios de balanç.
 • Elimina els costos en processos contenciosos.
 • No cal que canviï d’asseguradora. Si ja disposa d’una pòlissa d’assegurança de crèdit, es pot instrumentar un factoring sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament d’aquesta.

Modalitats:

En pot contractar tres modalitats:
Factoring sense recurs:

 • Finançament àgil amb cobertura d'insolvència total o parcial dels deutors.
 • En cas d'impagament per insolvència, la indemnització de l'import de la factura serà entre el 90% i el 100%.
 • Permet mantenir sanejada la cartera de clients.
 • Simplificació i estalvi de costos administratius en la gestió de la facturació.
 • Millora de les ràtios de balanç.
Factoring amb recurs:
 • Finançament del circulant d’una manera àgil.
 • Gestió de cobrament de les factures.
 • Estalvi de costos administratius derivats de la gestió de la facturació.
 • No hi ha cobertura d’insolvència dels deutors.
Factoring amb cobertura:
 • Factoring sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament de la seva pòlissa d’assegurança de crèdit.
 • Finançament a partir de la factura.
 • Millora de les ràtios de balanç.

Documents i utilitats:

Li facilitem informació i utilitats que li poden interessar: Impacte en els estats financers de la seva empresa: vegi com el factoring afecta el balanç i el compte de resultats i millora les seves ràtios financeres.