Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Compte de pagament bàsic

Un compte bancari bàsic per a aquelles persones que no tinguin cap altre compte en cap altra entitat.

Cuenta de pago básica

Gestiona els teus diners i realitza operacions bancàries bàsiques, sense compromisos, de manera senzilla amb el nostre compte de pagament bàsic: Retirada d’efectiu, Transferències, Domiciliació de rebuts, Accés a la teva banca electrònica.

Només podran ser titulars d'aquest compte les persones físiques residents legalment a la Unió Europea, així com les persones sol·licitants d'asil o l’expulsió de les quals no sigui possible per raons jurídiques o de fet, que queden obligades a destinar i utilitzar el compte i els serveis vinculats a la mateixa exclusivament per a la seva activitat particular, i en cap cas per a usos comercials, empresarials, d'ofici ni de professió.

Per contractar un Compte de Pagament Bàsic no és obligatori adquirir cap altre producte o servei.

Serveis del compte

A través d'un Compte de Pagament Bàsic contractat amb el banc, els titulars podran accedir a qualsevol dels productes i serveis detallats a continuació:

 • Retirades d'efectiu a dèbit amb targeta en els caixers automàtics i les oficines de Banc Sabadell, així com realitzar les seves compres sense necessitat de portar diners en efectiu.
 • Transferències nacionals i a països de la UE, incloses les ordres permanents.
 • Domiciliació de rebuts o càrrecs domiciliats (recurrents o no).
 • Emissió i manteniment de la targeta de dèbit. I l'execució d'operacions de pagament mitjançant la targeta.
 • Banca electrònica: per gestionar el compte i fer pagaments en línia.

Remuneració i tarifes de serveis

Remuneració i tarifes de serveis
Comissió d’administració i manteniment del compte: 3 euros/mes.
La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat trimestral (9 euros/trimestre).
Exemples representatius del Compte de Pagament Bàsic

TAE: -1,195 %
TIN: 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any, un saldo mitjà de 3.000 euros; TAE: -3,552 % TIN 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros. La TAE variarà segons l'import de saldo mitjà.

Els clients que tinguin reconeguda una situació d'especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera podran sol·licitar l'accés gratuït al compte de pagament bàsic (0 % TAE) i als serveis assenyalats.
La condició l'han de complir tots els titulars del compte i han d'aportar a l'entitat tota la documentació requerida per acreditar aquesta situació.

Exemple representatiu en el supòsit de clients amb especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera.

Exemple calculat per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros, aplicant un tipus d'interès del 0 % TIN, 0 % TAE i la comissió d'administració i manteniment de 0 euros/any (0 euros/trimestre).

Consultar document informatiu de les comissions

Procediment per a l'obertura d'un Compte de Pagament Bàsic

Per contractar aquest compte, la persona interessada ha de formalitzar el corresponent contracte d'obertura en una oficina de Banc Sabadell i declara que no disposa de cap altre compte de pagament en cap altra entitat a Espanya que li permeti realitzar els serveis associats a aquest compte bàsic.

Per poder realitzar aquesta obertura, les persones que resideixin legalment a la UE, incloses les que no tinguin domicili fix, han d'aportar el seu document d'identificació (DNI, passaport o NIE).

Els sol·licitants d'asil, han d'aportar el document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tramitació de protecció internacional, també conegut com a targeta vermella, el seu passaport, si en disposa, o el document d'identitat del seu país d'origen, així com documentació econòmica sobre l'origen dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d'ONG).

Així mateix, aquelles persones que no tinguin un permís de residència però la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet, han d'aportar la documentació que permeti acreditar aquesta situació, com pot ser la sol·licitud de la concessió del dret d'asil, mitjançant el comprovant de sol·licitud segellat per la Policia Nacional unit al seu passaport, o el document expedit per la Policia Nacional de sol·licitant d'asil, o que s'hagi obtingut la condició de refugiat i per tant disposi de document d'identitat, i documentació econòmica sobre l'origen dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d'ONG).

Procediment de reclamacions i resolució de conflictes

En cas que els Titulars desitgin plantejar una queixa o reclamació, es podran adreçar al Servei d'Atenció al Client (SAC) del Banc, a través de les seves oficines o a través de l'adreça de correu electrònic (SAC@sabadellatlantico.com). La utilització d'aquest mitjà s'haurà d'ajustar al que disposa el Reglament (UE) núm. 910/2014, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança o la normativa posterior que el substitueixi o desenvolupi, per tant, ha de plantejar la seva reclamació d'acord amb el que preveu el Reglament, que té a la seva disposició a través de les oficines i de l'adreça d'internet www.bancsabadell.com. Els Titulars, de conformitat amb el que estableix el reglament esmentat, també poden dirigir les possibles reclamacions al Defensor del Client del Banc.

Les queixes i reclamacions resoltes expressament pel SAC o pel Defensor, així com les que s'entenguin desestimades (que no finalitzin mitjançant una resolució expressa, tret d’assentiment, desistiment, transacció o caducitat), es poden tornar a presentar als serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i/o la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de conformitat amb el que disposa la Llei 44/2002 de mesures de reforma del sistema financer, així com en les seves normes de desenvolupament o que la substitueixin. Les reclamacions presentades pels usuaris de serveis de pagament en relació amb els drets i les obligacions recollits en els títols II i III del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, es resoldran d'acord amb els terminis i la forma que preveu aquest Reial decret llei.

La resolució de litigis de consum en el sector financer es realitzarà a través de l'entitat de resolució alternativa de litigis en l’àmbit d'aquesta activitat, la creació de la qual està prevista en la disposició addicional primera de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

El Banc no està adherit a la Junta Arbitral de Consum.
 

Situació especial de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera

S'entén que un client es troba en situació especial de vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera quan:

Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els següents llindars:

 • 3 vegades l’indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM en endavant) de 12 pagues per a persones no integrades en cap unitat familiar.
 • 3 vegades i mitja l'IPREM per a persones integrades en una unitat familiar de menys de 4 membres.
 • 4 vegades l'IPREM per a persones integrades en una unitat familiar de 4 membres o més o que tinguin la condició de família nombrosa.
 • 4 vegades l'IPREM quan es tracti d'unitats familiars que tinguin en el seu si una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut oficialment.
No hi hagi titularitat, directa o indirecta, o cap dret real sobre béns immobles, exclòs l'habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de cap dels membres que integrin la unitat familiar.

Sigui víctima de tràfic o explotació sexual, en aquest cas quedarà exempta de complir els requisits anteriors.

Tindran la mateixa consideració que els cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els siguin exigibles.

Acreditació de la situació especial de vulnerabilitat

Per acreditar la situació especial de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera, el client ha d'aportar la documentació següent:

Nombre de persones que componen la unitat familiar mitjançant el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.

Percepció dels ingressos pels membres de la unitat familiar aportant:

 • Certificat de renda i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l'Impost de Patrimoni, de l'últim exercici.
 • Últimes 3 nòmines.
 • Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació.
 • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes i entitats locals.
 • En cas de treballadors per compte propi, certificat expedit per l'òrgan gestor en el qual figuri la quantia mensual percebuda si estigués percebent la prestació per cessament d'activitat.
Si no es disposa d'aquesta documentació, el client ha d'aportar un informe que indiqui la composició de la unitat familiar o que motivi la idoneïtat per a l'accés a la gratuïtat d'un compte de pagament bàsic, emès pels serveis socials de l'Ajuntament on estigui empadronat.

El reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat es comunicarà, per escrit i de manera gratuïta, en un termini màxim de 30 dies des de la data de l'aportació completa de la informació sol·licitada, i es reconeixerà la gratuïtat un cop transcorregut aquest termini sense haver remès comunicació a client. Igualment, en aquest escrit s'informarà del dret de presentar una reclamació contra la denegació.

   Altres productes que poden ser del seu interès