Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compte de pagament bàsic

Cal que el titular no tingui cap altre compte en cap altra entitat

Cuenta de pago básica

Només podran ser titulars d’aquest compte les persones físiques residents legalment a la Unió Europea, així com persones sol·licitants d’asil o l’expulsió de les quals no sigui possible per raons jurídiques o de fet, i se’ls obliga a destinar i utilitzar el compte i els serveis vinculats exclusivament per a la seva activitat particular, i en cap cas per a usos comercials, empresarials, d’ofici ni professió.

Per contractar un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir cap altre producte o servei.


Serveis del compte


A través d'un compte de pagament bàsic contractat amb el banc, els titulars podran accedir a qualsevol dels productes i serveis que detallem a continuació:

 • Podrà realitzar retirades d'efectiu a dèbit amb targeta en els caixers automàtics i oficines de Banc Sabadell, així com realitzar les seves compres sense necessitat de portar diners en efectiu.
 • Transferències nacionals i a països de la UE, incloses les ordres permanents.
 • La domiciliació de rebuts o càrrecs domiciliats (recurrents o no).
 • L'emissió i manteniment d'una targeta de dèbit. I l'execució d'operacions de pagament mitjançant la targeta.
 • Banca electrònica: per gestionar el seu compte i fer pagaments en línia.

Remuneració i tarifes de serveis


Rendibilitat del compte: 0% TIN.
Comissió d'administració i manteniment del compte: 3 euros / mes..
La liquidació del compte es realitza amb periodicitat trimestral (9 euros / trimestre).
Exemples representatius del Compte de Pagament Bàsic: TAE: -1,195%, calculada per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 3.000 euros; TAE: -3,552%, calculada per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros.

 

Per contractar aquest compte, el titular ha de formalitzar el contracte d’obertura corresponent en una oficina de Banc Sabadell i declarar que no disposa d’un compte de pagament en una altra entitat a Espanya.


Procediment par a l’obertura d’un compte de pagament bàsicPer contractar aquest compte, la persona interessada haurà de formalitzar el corresponent contracte d’obertura a una oficina de Banc Sabadell i declarar que no disposa de cap altre compte de pagament en cap altra entitat a Espanya que li permeti realitzar els serveis associats a aquest compte bàsic.

Per poder realitzar aquesta obertura, les persones que resideixin legalment a la UE, incloses les que no tinguin domicili fixe, hauran d’aportar el seu document d’identificació (DNI, Passaport o NIE).

Els sol·licitants d’asil, hauran d’aportar el Document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tramitació de protecció internacional, també conegut com a Targeta Vermella, el seu Passaport, si disposa d’ell, o Document d’identitat del seu país d’origen, així com documentació econòmica sobre l’origen dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d’ONG’s).

Així mateix, aquelles persones que no tinguin un permís de residència però la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet, hauran d’aportar la documentació que permeti acreditar aquesta situació, com pot ser la sol·licitud de la concessió del dret d’asil, mitjançant el comprovant de sol·licitud segellat per la Policia Nacional unit al seu Passaport, o el document expedit per la Policia Nacional de sol·licitant d’asil, o que s’hagi obtingut la condició de refugiat i per tant disposi de document d’identitat, i documentació econòmica sobre l’origen dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d’ONG’s).

 


Procediment de reclamacions i resolució de conflictesEn cas que els titulars desitgin plantejar una queixa o reclamació, podran dirigir-se al Servei d’Atenció al Client (SAC) del banc, a través de les seves oficines o mitjançant la seva adreça de correu electrònic (SAC@bancsabadell.com). La utilització d’aquest mitjà electrònic s’haurà d’ajustar al que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i, per tant, cal plantejar la reclamació d’acord amb el que preveu el seu reglament, que tenen a la seva disposició a través de les oficines i de l’adreça d’Internet: www.bancsabadell.com.

Els titulars podran també, de conformitat amb el que estableix el reglament esmentat, dirigir les possibles reclamacions al Defensor del Client del banc.

Les queixes i reclamacions resoltes expressament pel SAC o pel Defensor, així com les que s’entenguin desestimades (que no finalitzin mitjançant resolució expressa, llevat aplanament, desistiment, transacció o caducitat), poden ser reiterades davant els serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i/o la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, de conformitat amb el que disposa la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer, així com les seves normes de desenvolupament o les normes que la substitueixin. Les reclamacions presentades pels usuaris de serveis de pagament en relació amb els drets i obligacions recollits en els títols II i III del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, es resoldran d’acord amb els terminis i modalitat previstos en el citat reial decret llei.

La resolució de litigis de consum en el sector financer es realitzarà a través de l’entitat de resolució alternativa de litigis per a l’àmbit d’aquesta activitat, la creació de la qual està prevista a la disposició addicional primera de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11 /UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

El Banc no està adherit a la Junta Arbitral de Consum.

 Altres productes que poden ser del seu interès