Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació
Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Estalvi fiscal

Estalvia en la teva declaració de la renda. Contracta el teu pla de pensions o pla de previsió assegurat!

Plans de Pensions
Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada a partir de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantingui inalterable, i pot variar al llarg del temps.

Pot consultar l'indicador corresponent a cadascun dels plans aquí.
Indicadores riesgoEl cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fonts de pensions.
Indicadores riesgoEl valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
Plans de previsió assegurats
1/6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Indicadores riesgo El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Un dels avantatges principals de tenir un pla de pensions és que et garanteixes una desgravació en la base imposable general de l’IRPF. Et pot suposar un avantatge fiscal de fins al 47% en la teva pròxima declaració de la renda.

Vegem, per exemple, aquests dos casos. Un és el cas de la Sílvia, que té un pla de pensions, i l’altre és el del Mario, que no en té cap. Fixa’t en la diferència que hi ha entre ells quant a estalvi fiscal!

SENSE
pla de pensions
AMB
pla de pensions
Rendiment del treball 30.000 € 30.000 €
Total rendiments nets 30.000 € 30.000 €
Mínim personal i familiar -5.550 € -5.550 €
Aportació al pla de pensions 0 € -1.500 €
Base liquidable general 26.095 € 24.595 €
Quota íntegra 4.938,00 € 4.488,00 €
Estalvi fiscal   +450 euros

Has de tenir en compte, tanmateix, que les aportacions a aquests plans redueixen la base imposable general de manera directa, però amb els límits següents, el menor de les quantitats següents (1):

 • El aportat.
 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts en l’exercici.

Has vist tot el que pots estalviar amb un pla de pensions?

Contracta’n un per beneficiar-te al més aviat possible dels seus avantatges fiscals.

1. La reducció anual màxima de la base imposable general de l’IRPF, en territori comú i en el territori foral de Navarra, serà l’import menor entre l’aportació realitzada o el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques segons la normativa fiscal vigent. En la normativa foral del País Basc, el límit màxim de reducció anual de la base imposable en l'IRPF per aportacions individuals és de 5.000 euros, 8.000 euros per contribucions empresarials i un límit conjunt de 12.000 euros per aportacions i contribucions empresarials.

El límit màxim legal d’aportacions anuals d’un partícip als seus plans de pensions individuals és de 1.500 euros. Aquest límit és conjunt per a totes les aportacions individuals a plans de pensions individuals, plans de pensions d’ocupació, plans de previsió assegurats o PPA, plans de previsió social empresarial o PPSE i/o mutualitats de previsió social, i només es pot incrementar amb aportacions individuals al pla d’ocupació per un import que dependrà de les aportacions realitzades per l’empresa a favor del partícip i dels rendiments íntegres del treball de l’empleat. En cap cas el total d’aportacions de l’empresa i el partícip al conjunt d’instruments de previsió social pot superar els 10.000 euros anuals.

Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., ambNIF A58581331 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en elR. M. de Madrid i en el Registre d’entitats gestores de la Direcció Generald’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària: BNP Paribas Securities Services, S.C.A., sucursal en España, amb NIF W-0012958-E i domicili social al carrer Emilio Vargas, 4, Madrid. Inscrita en el Registre especial d’entitats dipositàries de fons de pensions de la DGSiFP, amb la clau D-0163. Entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., NIF A08000143 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en la DGSiFP, amb la clau D-0016.
El document amb les dades fonamentals per al partícip es troba a disposició delpúblic en les oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web del banc(www.bancsabadell.com/pensions).

Plans de Previsió Assegurats són assegurances de vida-estalvi de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSyFP amb clau núm. C0557.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, amb domicili a avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSyFP amb clau núm. OV-0004, actuant per a BanSabadell Vida, S. A. de Seguros y Reaseguros, que té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb què BanSabadell Mediación ha celebrat un contracte d’agència d’assegurances a l’enllaç www.bancosabadell.com/bsmediacion.

En tots aquests plans de pensions hi ha la possibilitat de patir pèrdues en lainversió per les fluctuacions de la seva cotització o dels elements quedeterminen el seu producte de mercat. Sol·licita’n més informació en la teva oficina.
 • Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines  Altres productes que poden ser del seu interès