Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Circulant

Una resposta adequada a la seva necessitat de finançament

Finançament

Quan les empreses volen iniciar un projecte nou, ampliar el seu negoci o cobrir les necessitats de circulant, el primer que han d’afrontar és l’obtenció del finançament necessari, per a la qual cosa han d’acudir a la seva entitat financera per presentar el seu pla i obtenir les línies de crèdit o préstec necessàries.

L’empresa ha de definir molt bé per a què necessita el finançament, és a dir, detectar les necessitats actuals i futures, quantificar exactament el que es necessita i entregar la documentació necessària i completa a l’entitat bancària.

L’entitat financera ha d’entendre bé el projecte de l’empresa i poder donar una resposta ràpida i efectiva a la sol·licitud remesa per l’empresari. Sempre ha de ser una resposta adequada a la necessitat de finançament.

En finançament per a les empreses, hem de parlar de finançament a curt termini i finançament a mitjà/llarg termini.

Dins del finançament a curt termini hi trobem el circulant, i el producte clàssic és la pòlissa de crèdit.

Es tracta d’una operació d’actiu en què l’entitat bancària autoritza un client per disposar del seu compte corrent fins a un saldo deutor estipulat i fins a una data concreta.

Serveix per cobrir desfasaments de tresoreria temporals, en funció dels ritmes de fabricació, vendes i cobraments de l’empresa.

En aquest article incidirem en una forma de pagament per a les empreses molt vinculada al finançament: el confirming.

El confirming és un servei de pagament a proveïdors. El banc es responsabilitza d’efectuar per compte d’una empresa (el client ordenant) els pagaments en la data de venciment als seus proveïdors, als quals ofereix la possibilitat de cobrar per endavant i sense recurs els seus cobraments.

Avantatges del confirming:

 • Simplificació dels processos administratius i, per tant, estalvi de costos per al client, ja que s’estalvia la manipulació d’instruments de pagament i simplifica i unifica el procés de pagaments i la consolidació comptable.
 • Posicionament de l’empresa davant dels seus proveïdors per obtenir uns millors descomptes o uns terminis de venciment superiors.
 • Important avantatge per als proveïdors, ja que poden accedir a un finançament sense recurs d’una manera ràpida i senzilla i sense consum de risc bancari.

Dins dels productes de circulant, cada vegada assoleix més força el facturatge.

El facturatge és un producte de finançament especialitzat basat en la cessió de crèdits que el nostre client (cedent) fa a favor del banc. A partir d’aquesta cessió, el banc pot oferir en un sol contracte tres prestacions diferents: finançament, cobertura d’insolvència dels deutors (modalitat sense recurs) i gestió de cobrament de les factures (modalitat amb notificació al deutor).

Avantatges del facturatge:

 • Finançament, cobertura del risc comercial i gestió del cobrament en un sol producte.
 • Millora per al client de les ràtios de solvència i endeutament.
 • No incrementa el seu endeutament ni el seu risc bancari en la CIRBE (modalitat de facturatge sense recurs).
 • Estalvi de costos derivats de la gestió de cobrament i recobrament de les factures.
 • Gestió i cobertura de la facturació nacional i internacional, indistintament.

Pel que fa a línies a mitjà/llarg termini, centrarem les explicacions en el lísing.

El lísing és un producte de finançament a mitjà i llarg termini mitjançant el qual el banc finança al client l’adquisició de béns d’actiu pel sistema d’arrendament financer. El bé és propietat del banc fins que el client paga l’última quota, denominada valor residual, moment en què la titularitat del bé passa a ser del client.

Avantatges del lísing:

 • El lísing permet finançar l’IVA, més finançament i menys risc.
 • Menors costos de formalització en immobles usats (AJD).
 • Compatible amb els fons subvencionats (ICO, BEI i altres).
 • Fiscalitat, amortització fiscal accelerada = doble o triple (pimes) de taules d’amortització.
 • Avantatges en oferir al client flexibilitat de quotes i terminis (constants, creixents o estacionals).

Hi ha les modalitats de lísing mobiliari (maquinària, elements de transport nacionals o d’importació, instal·lacions, etc.), lísing immobiliari (immobles nous o usats, immobles en construcció sobre certificacions o sobre concessions administratives o drets de superfície) i lísing nàutic (embarcacions per a ús industrial, comercial o de lleure/oci).

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic