Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  963 085 000
  De dilluns a divendres (8 a 22h)
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Dipòsits a termini fix

Dipòsits a termini fix

Plazo fijo

Dipòsits a terminis des d'1 mes fins a 36 mesos, amb cobrament d'interessos al venciment o en períodes prefixats, i amb un interès fix segons el termini contractat.

Els Dipòsits a termini fix ofereixen:

 • Devolució 100% del capital invertit
 • Flexibilitat

 • Característiques

  Terminis de venciment : des d'1 mes fins a 36 mesos

  • Tipus d'interès : es fixa en el moment de la contractació segons el termini del dipòsit.
  • Abonament d'interessos : pot triar com vol cobrar els seus interessos: mensualment, trimestralment, semestralment, anualment o a venciment.
  • Cancel·lació anticipada : es permet la cancel·lació anticipada. En cas de sol·licitar la cancel·lació s'aplicarà una penalització sobre l'import cancel·lat, depenent del temps transcorregut entre la data de cancel·lació i la data de venciment del dipòsit. Aquesta penalització mai superarà els interessos generats fins avui.
  Sol·licitar ara...
  • Per BS Online 

  • Visitant  nostres oficines

  Dipòsits a termini fix
  • Truqui'ns al número
   963 085 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de nostres oficines
 • Fiscalitat

  1. Residents

  Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Els interessos dels dipòsits s'integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l'estalvi de l'IRPF. El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és del 19% per als 6.000 primers euros de base, del 21% fins a 50.000 euros de base i del 23% a partir de 50.000,01 euros.
  • En el moment d'abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l'impost del 19%.
  • En el supòsit de cancel·lació anticipada, l’import de la penalització constitueix un rendiment de capital mobiliari negatiu derivat de la cessió a tercers de capitals propis que s’ha d’integrar juntament amb els interessos percebuts.

  Impost sobre el patrimoni

  Els dipòsits s’han de declarar cada any en l’impost sobre el patrimoni quan el titular estigui obligat a presentar aquest impost. L’import que s’ha de declarar és el valor més gran de:

  • saldo a 31 de desembre
  • saldo mitjà de l'últim trimestre

  Impost sobre successions

  En cas de defunció del titular, l’hereu ha de declarar el saldo del dipòsit en la data de defunció en la liquidació de l’impost sobre successions.

  2. No residents a Espanya

  Per als dipòsits de no residents, acreditats degudament mitjançant la declaració de residència fiscal (de vigència indefinida) o el certificat de residència fiscal (de vigència anual), no es fa cap retenció sobre els interessos generats, els quals estan exempts de tributació a Espanya.
  En cas de no acreditar-se l'esmentada residència es practicarà una retenció del 19%.