matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte Seguretat

Més Sabadell

La informació que necessites per ajudar-te a prendre les millors decisions financeres. Perquè volem créixer plegats, tant a nivell personal com professional.

La teva casa, el teu cotxe i altres   - 23/07/2024

Rehipotecar l’habitatge: quan i com fer-ho Elvira Esparza

En rehipotecar l’habitatge és possible aconseguir liquiditat, però implica cancel·lar el préstec actual i subscriure un de nou.

Rehipotecar un habitatge consisteix, a grans trets, a cancel·lar la hipoteca que existeix sobre una casa i contractar una de nova utilitzant l’immoble com a garantia. A continuació, t’explicarem detalladament com i per a què es rehipoteca l’habitatge i si hi ha alguna altra alternativa per obtenir el finançament que es vol aconseguir.

Què és rehipotecar l’habitatge?

Quan es rehipoteca l’habitatge cal cancel·lar la hipoteca actual i contractar una de nova, posant l’immoble com a garantia de pagament. Aquest nou préstec hipotecari inclourà l’import pendent de pagament al costat del nou capital que es vulgui afegir per poder finançar la despesa que ha motivat aquesta operació financera. Habitualment, es decideix rehipotecar un habitatge per poder fer front a un nou projecte empresarial, per tenir la liquiditat suficient amb la qual reformar la casa o per reunificar els deutes.

En una rehipoteca d’habitatge, en constituir una hipoteca nova, és possible revisar totes les condicions del préstec, així com canviar el tipus d’hipoteca.

Recorda que, segons el tipus d’interès, hi ha tres tipus d’hipoteques i pots veure a través del simulador hipotecari del Banc Sabadell1 quina encaixa millor amb les teves necessitats: 

 • Hipoteca a tipus fix. L’interès es manté igual durant tota la vida del préstec hipotecari, el que significa que les quotes no varien.

 • Hipoteca a tipus variable. La quota puja o baixa en funció de l’evolució de l’euríbor. En cada revisió periòdica de la hipoteca, la quantitat a pagar canviarà.

 • Hipoteca mixta. És una barreja entre les dues hipoteques anteriors, ja que durant els primers anys del préstec s’aplica un tipus d’interès fix i, posteriorment, es passa a un de variable.

Com es rehipoteca l’habitatge

En rehipotecar, el primer que cal fer és informar el banc, que estudiarà la viabilitat de l’operació. Malgrat que l’entitat ja coneix la nostra situació financera, és probable que sol·liciti alguna informació complementària, com, per exemple, fer una nova taxació de l’habitatge.

Pot interessar-te: Taxació d’un habitatge: tipus i bases de valor

Si el banc accepta rehipotecar l’habitatge, tingues en compte que caldrà fer dues operacions: d’una banda, cancel·lar la hipoteca actual i, per l’altra, constituir una de nova. Tots dos processos comporten una sèrie de despeses per al propietari.

Com saber si puc rehipotecar la meva casa?

Quan es rehipoteca l’habitatge, els bancs exigeixen els mateixos requisits que quan se sol·licita una hipoteca. Aquestes són les condicions que has de complir:

 • Solvència econòmica. Per regla general, les quotes no han de superar el 30 % dels ingressos del titular de la hipoteca.

 • Treball estable. L’antiguitat laboral d’una persona i el tipus de contracte que tingui són claus per aconseguir el finançament hipotecari que es necessita. Un treballador amb un contracte indefinit ofereix, en principi, més garanties per a la devolució del préstec hipotecari. 

 • Bon perfil financer. El banc analitza, per exemple, si el titular va complir en el passat amb les seves obligacions financeres de pagar altres préstecs.

A més, el banc voldrà conèixer l’estat de la hipoteca actual. És a dir, comprovarà que s’està al corrent de pagament de les quotes.

Quines despeses té rehipotecar la casa?

Des del punt de vista de la cancel·lació de la hipoteca, aquests són les principals despeses per al titular:

 • Comissió per cancel·lació sobre el capital que quedava pendent. És un percentatge que està fixat per endavant en el contracte de la hipoteca.

 • Notaria. Els seus honoraris es calculen aplicant un percentatge sobre l’import original de la hipoteca. 

 • Registre de la Propietat. Es calcula també aplicant un percentatge sobre l’import original de la hipoteca. El cost és d’uns 200 euros. 

 • Gestoria. Encara que aquesta és una despesa opcional, una gestoria s’encarrega de fer els tràmits administratius per cancel·lar la hipoteca. Sol costar al voltant de 300 euros. 

Pel que fa a la constitució d’una nova hipoteca, les principals despeses per al propietari són:

 • Comissió d’obertura si n’hi ha (les hipoteques del Banc Sabadell no tenen comissió d’obertura).

 • Taxació de l’habitatge.

 • Còpia de l’escriptura.

Recorda que, en obrir una nova hipoteca, els costos per la gestoria, el Registre de la Propietat, la notaria i l’impost d’actes jurídics documentats (IAJD) són a càrrec del banc.

Existeix alguna alternativa a rehipotecar l’habitatge?

Per aconseguir la liquiditat que busquem, a més d’una rehipoteca de l’habitatge, és possible també recórrer a una ampliació del préstec hipotecari. De nou, el banc, abans d’acceptar l’operació, coneguda com a novació, analitzarà la nostra situació econòmica.

Pot interessar-te: Què és una novació d’hipoteca

En una novació d’hipoteca, el titular i el banc arriben a un acord en el qual es renegocien algunes condicions del préstec hipotecari sense haver de canviar d’entitat. Les despeses per al propietari per ampliar una hipoteca són:

 • Taxació de l’habitatge. Sol tenir un cost d’entre 250 i 300 euros.

 • Comissió per novació. Ronda entre el 0 % i l’1 % de l’import pendent per pagar de la hipoteca.

Per regla general, les despeses en fer una ampliació de la hipoteca són més baixes que les d’una rehipoteca.

A més de l’ampliació de la hipoteca, altres possibles alternatives per rehipotecar l’habitatge són sol·licitar un préstec personal, demanar una segona hipoteca o sol·licitar un període de carència de la hipoteca. En qualsevol cas, abans de prendre cap decisió cal avaluar detalladament els avantatges, els inconvenients i el cost de cadascuna d’aquestes opcions.

Recorda que, si ho desitges, pots consultar amb un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar en qualsevol moment una cita amb un dels especialistes del Banc Sabadell.

1 El resultado de esta simulación será de carácter publicitario y orientativo basado en datos provisionales. Para elaborarla, nos basaremos en las condiciones actuales del mercado y en los datos que nos facilites a través de las próximas pantallas. Si deseas solicitar una hipoteca una vez veas el resultado de tu simulación, deberás contactar con nosotros para obtener más información y recibir tu oferta personalizada.

Fotografía de Alexander Dummer en Unplash

Llegir article

L'últim
El teu dia a dia   - 23/07/2024

Tot sobre embargaments de comptes bancaris Carlos S. Ponz

L’embargament d’un compte bancari serveix per cobrar un deute pendent, encara que disposa d’uns límits legals per executar-lo.

L’embargament d’un compte bancari és una mesura que es pren per intentar cobrar un deute que no s’ha pagat voluntàriament. A Espanya, només pot produir-se l’embargament d’un compte si així ho determina la resolució d’un òrgan administratiu habilitat o mitjançant una sentència judicial ferma. En qualsevol cas, abans que es dugui a terme l’embargament d’un compte bancari es remet una notificació, mentre que el supòsit deutor té la potestat legal d’oposar-se abans d’iniciar-se l’embargament si creu que s’ha produït un error.

A continuació, t’explicarem en què consisteix un embargament d’un compte bancari i què fer en el cas que es produeixi.

Què és un embargament del compte bancari?

L’embargament del compte bancari és un procés que es duu a terme mitjançant una actuació judicial o administrativa quan una persona o companyia no està pagant els deutes que té. El seu principal objectiu és intentar satisfer aquest deute, ja que suposa una garantia de seguretat legal per al recobrament d’impagaments.

Per regla general, en un procés d’aquestes característiques pot decretar-se tant l’embargament del compte bancari del deutor com de la seva nòmina o, si els tingués, de béns materials com a vehicles o habitatges.

Un procediment d’embargament compta amb el banc com a entitat mediadora i comporta una sèrie de processos, entre els quals cal destacar:

 • Bloqueig dels diners. El saldo del compte bancari del deutor es reté, ja que el banc ha rebut l’ordre d’embargament i ha procedit al bloqueig dels fons. El titular podrà consultar en tot moment el seu saldo però no disposar d’ell.

 • Comunicació de l’embargament. El banc comunica al client l’embargament i la quantitat exacta dels diners que es reté perquè pugui, si així ho desitja, oposar-se a l’embargament, recórrer o sol·licitar més informació.

 • Transferència dels diners.Transcorregut el termini de retenció, que sol ser de 20 dies naturals, el banc transferirà els diners a l’organisme que li va remetre la notificació d’embargament. En aquest moment, apareixerà reflectit el càrrec en el compte.

Organismes amb potestat per embargar

Existeixen dos tipus d’embargaments segons qui inicia el procediment:

 • Embargaments judicials. Un jutge té la potestat de decretar un embargament en el context d’un procediment judicial sempre que existeixi una sentència ferma. Normalment, l’afectat coneix amb suficient antelació aquesta mesura.

 • Embargaments administratius. Hi ha dos organismes amb capacitat per iniciar un procediment d’embargament:

  • Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Qualsevol deute amb la Seguretat Social té un període voluntari de pagament. Si es paga fora de termini, té un recàrrec del 10 %. En cas de no executar-se, comença una via executiva a través d’una provisió de constrenyiment. Si el deute continua sense pagar-se, llavors s’ordena l’embargament de béns del deutor.

  • Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT). A més d’oferir uns terminis de pagament semblants a la Seguretat Social, aquest organisme, arribat el cas, pot embargar, juntament amb el salari i els béns del deutor, els seus intangibles, com les accions, inversions, títols de valor o les rendes que pugui tenir.

Percentatges legals d’embargament

En cap procediment d’embargament, l’import per embargar pot superar el del deute contret. És a dir, que si una sentència judicial decreta que el deutor ha de fer front a un deute de 5.000 euros, només podrien embargar com a màxim aquesta quantitat.

D’altra banda, pot passar que, en el moment de l’embargament, no es disposi dels diners suficients en el compte. En termes generals, no és possible embargar d’un compte la nòmina completa del deutor, ja que, si es fes, se li deixaria sense recursos econòmics per viure. Dit d’una altra manera, davant la pregunta “és possible que m’embarguin tots els diners del meu compte?” La resposta és “no”. No s’embargarà mai tots els diners del compte bancari malgrat que sigui molt elevat l’embargament que pesa sobre el deutor.

Des d’un punt de vista legal, existeixen uns límits per a l’embargament de diners en un compte:

 • L’equivalent al Salari Mínim Interprofessional (actualment, en 1.080 euros) no pot embargar-se.

 • Fins al doble del SMI (2.160 euros), només es podrà embargar un 30 %.

 • Fins al triple del SMI (3.240 euros), només es podrà embargar un 50 %.

 • Fins al quàdruple del SMI (4.320 euros), només es podrà embargar un 60 %.

 • Fins al quíntuple del SMI (5.400 euros), només es podrà embargar un 75 %.

 • A partir d’aquesta quantitat d’ara endavant, es podrà embargar fins a un 90 %.

A més, aquests percentatges es rebaixen entre un 10 % i un 15 % si el treballador té càrregues familiars.

A més del SMI, la llei també garanteix que en un procediment d’embargament al deutor no se li pugui privar de la seva roba, les seves mascotes i les seves eines de treball.

Com protegir el teu compte bancari d’embargaments

La millor forma de protegir el teu compte bancari d’un embargament és complir amb les teves obligacions de pagament en les seves dates corresponents. Quan es produeix una ordre d’impagament, no és possible revertir aquesta acció, de manera que recuperar els diners serà bastant difícil.

En qualsevol cas, de cara a mitigar els possibles efectes d’un embargament, s’aconsella seguir aquestes dues recomanacions:

Davant de qualsevol dubte et recomanem consultar amb un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís.

Fotografia de Bobby Donald a Unplash

Llegir article
La teva empresa   - 23/07/2024

Claus d’una hipoteca per a un local comercial Elvira Esparza

Si estàs pensant en comprar un local per dur a terme el teu negoci, aquí t’expliquem com funcionen els préstecs hipotecaris per poder comprar un local comercial. 

Si tens un negoci o una empresa i vols comprar un local, una nau o oficina, has de sol·licitar una hipoteca per a locals comercials i aquestes solen tenir unes condicions particulars respecte a les hipoteques per als habitatges. A continuació, t’expliquem detalladament en què consisteixen les hipoteques per als locals comercials i quins requisits demana el banc per concedir-les.

Què és una hipoteca per a un local comercial

És una hipoteca que permet finançar la compra de locals comercials, oficines, naus industrials i agropecuàries, solars comercials, finques rústiques i immobles en explotació.

Qui pot demanar una hipoteca per a un local comercial

Per sol·licitar una hipoteca d’aquest tipus has de ser una persona física amb activitat empresarial o una persona jurídica. 

Quins requisits exigeix el banc per concedir una hipoteca per a un local comercial?

A més de ser persona física amb activitat empresarial o persona jurídica representant del negoci que es vol emprendre, existeixen altres requisits, entre els quals destaquen: 

 • Estalvi. Disposar d’estalvis previs que cobreixin entorn del 45 % del valor del local, percentatge que correspon al 30 % que no està cobert per la hipoteca i a un 15 % de les despeses associades a l’operació.

 • Bona valoració. No constar en cap llista de morosos i tenir un bon perfil econòmic.

Com demanar una hipoteca per a un local comercial 

Ves al teu banc de confiança amb la documentació necessària preparada. Abans d’analitzar la viabilitat de l’operació i decidir si concedeix la hipoteca per a un local comercial i sota quines condicions, el banc sol demanar al sol·licitant la documentació següent:

 • El número d’identificació fiscal (NIF) o, si és el cas, el número d’identitat d’estranger (NIE).

 • Les últimes nòmines o dades actualitzades sobre els ingressos mensuals del sol·licitant.

 • Informació relativa a altres préstecs actius que posseeixi el sol·licitant, si n’hi hagués.

 • Escriptures o notes simples dels immobles que tingui en propietat.

 • Extractes bancaris actualitzats.

 • L’última declaració de la Renda presentada.

 • Un projecte empresarial on s’especifiqui el negoci que es vol muntar al local que es comprarà.

En el cas de ser un professional autònom, a més, és probable que se sol·licitin aquests documents:

 • Últims pagaments trimestrals de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

 • Els rebuts més recents de la Seguretat Social.

Pot interessar-te: Com aconseguir una hipoteca sent autònom

Quines diferències hi ha entre una hipoteca per a local comercial i una hipoteca per a un habitatge

 • Tipus d’interès més elevat. Una hipoteca per a un local comercial sol tenir un tipus d’interès més elevat en estimar el banc que existeix un risc més alt en l’operació. Recorda que, segons el tipus d’interès, hi ha tres tipus d’hipoteques: a tipus fix, variable o mixta. Coneix amb detalls les hipoteques del Banc Sabadell

 • Menor percentatge de finançament. Habitualment, el finançament que ofereix una hipoteca per a un local comercial no supera el 70 % del valor de l’immoble o de la taxació; el que sigui menor. 

 • Termini d’amortització més curt. És freqüent que el termini de devolució d’una hipoteca per a un local comercial no superi els 20 anys, mentre que en una hipoteca per a un habitatge, el termini d’amortització pot aconseguir els 30 anys.

 • El sol·licitant ha d’assumir més despeses. En una hipoteca per a un local comercial, el client ha de pagar les despeses de notaria i registre, la gestoria, la taxació, l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) i, si n’hi hagués, la comissió d’obertura del préstec. En canvi, en una hipoteca per a habitatge, des de l’aparició de la nova Llei Hipotecària en 2019, el titular només ha d’abonar la taxació de l’immoble, la còpia de l’escriptura i la comissió d’obertura. Recorda que les hipoteques del Banc Sabadell no tenen comissió d’obertura.

​​​​Fotografia de TungArt7 a Pixaby


Llegir article
Ciberseguretat   - 04/07/2024

Aquestes són les estafes online més comunes i així pots evitar-les Carlos S. Ponz

Hi ha un gran nombre de fraus per Internet, però és possible reduir la possibilitat de sofrir-ne un si se segueixen algunes pautes.

Tot i que existeixen multitud de ciberamenaces a Internet, conèixer quines són les més habituals és imprescindible per estar alerta i intentar evitar-les. A continuació, analitzem les estafes online més comunes i t’oferim algunes recomanacions perquè redueixis les possibilitats de patir una d’elles.

Quines són les estafes online més habituals

Si bé existeix una àmplia varietat d’estafes online, les més freqüents són:

 • Phishing. És un tipus de delicte informàtic que es caracteritza per intentar adquirir informació confidencial de manera fraudulenta, com la contrasenya dels teus comptes bancaris o informació detallada de les teves targetes de crèdit. El ciberdelinqüent suplanta la identitat d’un banc o d’una empresa i, abusant de la confiança de l’usuari, li demana la contrasenya dels seus comptes o el PIN de les targetes.

 • Smishing. És una variant del phishing on els estafadors intenten suplantar la identitat d'un banc, una empresa o una institució a través d'un SMS. Generalment, el missatge convida a trucar a un número de tarifació especial o a accedir a un enllaç d’un lloc web fals sota un pretext. Si el destinatari accedeix al link, el ciberdelinqüent podrà infectar el dispositiu o accedir a informació sensible.

 • Vishing. Té com a objectiu sostreure les dades bancàries de la víctima o que realitzi transaccions financeres. Es tracta d’una estafa telefònica en la qual, a través d’una trucada, el delinqüent es fa passar per una empresa, organització o persona de confiança, amb la finalitat d’obtenir informació personal i sensible del damnificat. En aquestes trucades, a vegades, s’informa d’una transacció i se sol·licita descarregar una aplicació per autoritzar-la o poden informar d'intents d'operativa fraudulenta i sol·liciten realitzar una transferència per protegir els teus diners.

Important: recorda que al Banc Sabadell no et sol·licitarem mai dades sensibles a través d’un missatge de text, correu electrònic o trucada, i tampoc no et demanarem que transfereixis els teus fons a un compte segur.

Pot interessar-te: Així són les noves estafes online

Com evitar les estafes online

Cadascun de nosaltres pot implementar algunes accions per augmentar el nivell de seguretat i evitar ser víctima d’una estafa online. Entre les quals destaquem aquestes:

 • Actualitza regularment el PIN de la teva targeta i la contrasenya d’accés a la teva banca a distància. Modifica les teves contrasenyes periòdicament i utilitza una de diferent per a cadascuna dels teus comptes, intentant que siguin el més robustes possibles (per exemple, generant contrasenyes amb un mínim de 8 dígits de longitud que combinin lletres majúscules i minúscules, números i caràcters especials). Recorda no apuntar les contrasenyes a cap lloc físic ni compartir-les amb ningú.

 • No comparteixis mai el teu usuari i la teva contrasenya. No comparteixis mai les teves contrasenyes amb ningú per no afavorir-ne la filtració. El Banc Sabadell no et demanarà mai aquesta informació. Per això, no comparteixis cap contrasenya ni dada confidencial, com a claus d’operacions o dades de les teves targetes (PIN, CVV o numeració), encara que el remitent s’identifiqui com el Banc Sabadell.

 • Vigila de prop la teva seguretat. Consulta sempre la informació d’últim accés que es mostra a la banca online de la pàgina web del Banc Sabadell. Recorda utilitzar sempre el correu en mode segur i desconfia d’aquells que provinguin de llocs desconeguts o que continguin informació incoherent. Evita, a més, introduir contrasenyes o iniciar sessió a la teva banca online en ordenadores públics.

 • Mantingues sempre els teus dispositius actualitzats. Actualitza tant el sistema operatiu com les apps del teu mòbil. A més, recorda no instal·lar apps d’orígens desconeguts, sinó de llocs oficials i certificats, com són Google Play Store o App Store. I instal·la sempre un antivirus a l’ordinador i al mòbil.

 • Navega sempre a pàgines segures. A l’hora d’utilitzar Internet, assegura’t que els llocs web als quals et connectes són https:// en lloc de http://. Fixa’t a l’adreça i, si comença per https, mostrarà un cadenat. Quan facis clic sobre el cadenat, comprova que l’adreça està ben escrita.

Si tens qualsevol tipus de dubte, el Banc Sabadell disposa d’un equip d’atenció a la teva disposició 24x7 al telèfon 963 085 000.

Fotografia de Magnet.me a Unplash

Llegir article
Ciberseguretat   - 04/07/2024

Com evitar ser víctimes del frau del CEO o del Man In The Middle Carlos S. Ponz

El frau del CEO i del Man In The Middle són dos dels atacs de phishing més habituals, aquí t’expliquem com detectar-los i evitar-los.

Entre les estafes digitals més habituals a les empreses destaquen les relacionades amb el phishing, un tipus de delicte informàtic que es caracteritza per adquirir informació confidencial de manera fraudulenta, com la contrasenya dels comptes o la informació de les targetes bancàries. Dins de les modalitats de phishing n’hi ha dues noves que cada vegada són més populars entre els ciberdelinqüents, especialment en períodes de vacacions: el frau del CEO i del Man In The Middle.  

A continuació, t’expliquem en què consisteixen i t’oferim una sèrie de recomanacions per evitar-les.

Què és del frau del CEO

El frau del CEO consisteix en la suplantació de la identitat d’una persona amb autoritat dins d’una empresa, com per exemple el responsable financer (CFO) o el director general (CEO), per intentar enganyar els treballadors que tenen accés als comptes o a altres actius de l’entitat. A través d’aquest frau, el delinqüent intenta aconseguir que se li transfereixi diners o aconseguir informació confidencial de l’organització que pugui utilitzar en el seu profit.

Una de les maneres més habituals en què es produeix el frau del CEO és a través del registre d’un domini web d’una empresa molt similar a la real. A continuació, l’estafador envia un correu electrònic a alguna persona amb responsabilitat dins de la companyia, suplantant algun càrrec per sol·licitar-li que li enviï de manera urgent i confidencial una quantitat de diners a un compte que controla el ciberdelinqüent. 

Què és el frau del Man In The Middle

En el Man In The Middle (home al mig, en anglès) l’estafador intercepta la comunicació entre dues persones connectades a una xarxa. D’aquesta manera, pot obtenir informació sensible (com dades bancàries o el domicili físic de la víctima) que li permetrà més endavant suplantar la identitat d'alguna de les dues persones, de manera que pugui sol·licitar al CFO de l’empresa que li paguin.

És habitual que en un frau del Man In The Middle els delinqüents utilitzin la suplantació de l’adreça de correu electrònic dels proveïdors d’una empresa per desviar pagaments a un compte fraudulent. També pot passar el contrari: suplantar l’adreça de correu electrònic d’un client per desviar els seus cobraments a un compte fraudulent.

Pot interessar-te: Així són les noves estafes online

Recomanacions per evitar ser víctima d’un atac de phishing amb el frau del CEO o del Man In The Middle

La principal recomanació per evitar ser víctima d’un ciberatac és la precaució. Si tens qualsevol dubte sobre una petició que rebis i en la qual t’informin d’un nou compte d’abonament, el millor que pots fer és desconfiar. En el cas del Banc Sabadell, recorda que no et sol·licitarem mai dades sensibles a través d’un missatge de text, correu electrònic o trucada, i tampoc no et demanarem que transfereixis els teus fons a un compte segur.

A més, s’aconsella seguir altres recomanacions per minimitzar la possibilitat de sofrir qualsevol d’aquests fraus, com són:

 • Verifica sempre les adreces de correu electrònic, prestant especial atenció a les variacions que puguis percebre en el mateix correu.

 • Comprova per una via diferent a la del correu electrònic (com l’app del banc) qualsevol canvi en la domiciliació d’un pagament de manera sobtada i sense previ avís.

 • Si reps un correu electrònic indicant que hi ha un canvi en el compte de destí d’un pagament, per regla general es rep de manera simultània una trucada telefònica del suplantador per donar veracitat a l’operació fraudulenta. No confiïs mai en aquesta trucada i comprova sempre l’autenticitat del canvi, posant-te en contacte amb el proveïdor en el número de telèfon que et va proporcionar inicialment.

 • Quan facis una primera operació amb un nou proveïdor confirma sempre que les dades del beneficiari i del domicili bancari de pagament són idèntiques a les incorporades en el contracte prèviament establert o en la fulla de comanda i que no hi hagi cap canvi.

 • No comparteixis mai les teves contrasenyes ni les de la teva empresa amb ningú per no afavorir-ne la filtració. 

 • És fonamental formar els empleats d’una companyia perquè coneguin les possibles ciberestafes a les quals es poden enfrontar, especialment, en relació amb ser previnguts quan els requereixin un pagament.

 • És fonamental en qualsevol empresa apostar per implantar protocols interns per verificar les sol·licituds de pagament que es reben per telèfon o correu electrònic.

Pot interessar-te: Com augmentar la ciberseguretat en qualsevol operació online

En cas de tenir qualsevol tipus de dubte, el Banc Sabadell disposa d’un equip d’atenció a la teva disposició 24x7 al telèfon 963 085 000.

Fotografia de Andrea Piacquadio a Pexels


Llegir article
La teva casa, el teu cotxe i altres   - 02/07/2024

Què és un préstec preconcedit Banc Sabadell, Publicitat

Necessites finançament per a un projecte personal o empresarial o per a algun tipus d’imprevist? Els préstecs preconcedits poden ser una bona opció per a tu.

Oblida’t dels tràmits i de les llargues esperes. Els préstecs preconcedits poden ser una bona opció si busques finançament de manera ràpida i senzilla. 

Descobreix en aquest article què són els préstecs preconcedits, com funcionen i els seus principals avantatges.

Què és un préstec preconcedit?

Un préstec preconcedit és un tipus de finançament que el banc ofereix a alguns dels seus clients sense haver de sol·licitar-lo prèviament. Es tracta d’una proposta personalitzada que el banc fa al client basant-se en el seu perfil financer i l’historial creditici, valorant aspectes com són els ingressos, l’estabilitat laboral i el nivell d’endeutament.

Com saber si tinc un préstec preconcedit? Com puc aconseguir-lo?

Per saber si tens un préstec preconcedit, el més habitual és que el banc t’ho comuniqui a través d’una trucada telefònica, un missatge de text o una notificació a l’app o web de l’entitat. En alguns casos, encara que no t’arribi una notificació, també pots consultar la disponibilitat d’un préstec preconcedit accedint a l’àrea privada del teu client a l’app o pàgina web del banc. Accedeix a la teva àrea privada del Banc Sabadell per descobrir el teu préstec preconcedit personalitzat.  

En què es diferencia un préstec preconcedit dels altres préstecs?

La principal diferència entre un préstec preconcedit i els altres tipus de préstecs es troba en el procés de la sol·licitud. En el cas dels préstecs preconcedits, no hi ha una petició inicial del client, com passa en els préstecs tradicionals.

Quins avantatges ofereixen els préstecs preconcedits?

Els préstecs preconcedits tenen diversos avantatges per als clients:

 • Rapidesa i comoditat: com que no cal fer una sol·licitud formal, el procés per obtenir el préstec és molt més àgil i senzill.

 • Preaprovació: que el banc hi hagi preaprovat el préstec indica que les possibilitats que te’l concedeixin són més altes que en un de tradicional.

 • Condicions personalitzades: les condicions del préstec, com són l’import, el tipus d’interès i el termini de devolució, s’adapten al teu perfil financer.

 • Flexibilitat: en alguns casos, pots modificar les condicions del préstec preconcedit perquè s’ajustin millor a les teves necessitats.

Què he de tenir en compte si m’ofereixen un préstec preconcedit?

Abans d’acceptar un préstec preconcedit, és important que llegeixis detingudament les seves condicions i que comparis les diferents ofertes disponibles al mercat. També es recomana que t’asseguris que realment necessites el préstec i que pots assumir les quotes de devolució sense problemes.

Un cop aprovat, quant de temps triguen a ingressar un préstec preconcedit?

El temps que triga a ingressar-se un préstec preconcedit en el compte del prestatari pot variar en funció de l’entitat bancària. En la majoria dels casos, el termini sol ser de 24- 48 hores després de la seva aprovació definitiva.

Què passa si em deneguen un préstec preconcedit?

Que un préstec sigui preconcedit no garanteix automàticament que el client el vagi a obtenir. Primer, cal que el prestatari accepti l’oferta. En segon lloc, el banc durà a terme una sèrie de verificacions per assegurar-se que la solvència del client no hagi empitjorat des que es va fer l’oferta preconcedida. 

Després d’aquestes verificacions, el banc decidirà si concedeix el préstec de manera definitiva.

Si l’entitat bancària rebutja aquesta petició, pots sol·licitar informació sobre les raons de la denegació del préstec preconcedit. En alguns casos, és possible que puguis tornar a sol·licitar el préstec més endavant un cop hagis millorat la teva situació financera.

Des del Banc Sabadell estem compromesos amb oferir-te solucions financeres que s’adaptin a les teves necessitats. Per això, tenim diferents préstecs i crèdits dissenyats per adaptar-se a cada circumstància.

Si ets client del banc i tens més de sis mesos d’antiguitat, pots comprovar si pots optar a contractar un préstec preconcedit al Banc Sabadell a través de la teva àrea privada

Davant qualsevol dubte, també pots consultar amb un expert del Banc Sabadell perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar una cita amb un dels nostres especialistes financers.


Llegir article
La teva casa, el teu cotxe i altres   - 02/07/2024

Guia completa sobre els préstecs per a joves Banc Sabadell, Publicitat

Somies amb fer un viatge, estudiar a l’estranger o iniciar el teu propi negoci? La joventut és una etapa plena d’ambicions i projectes, però, a vegades, per materialitzar-los, es necessita un impuls financer. Els préstecs per a joves es presenten com una eina útil per aconseguir les teves metes, oferint-te la liquiditat necessària per fer realitat els teus somnis.

Què són els préstecs per a joves?

Els préstecs per a joves són productes financers dissenyats específicament per a aquest col·lectiu, ofereixen condicions adaptades a les necessitats pròpies d’aquesta edat. Aquests préstecs solen estar dirigits als joves d’entre 18 i 30 anys, i poden ser utilitzats per finançar una àmplia varietat de projectes (des d’un projecte d’emprenedoria fins a cursos de formació).

Característiques principals dels préstecs per a joves

Els préstecs bancaris per a joves es caracteritzen per la seva flexibilitat, adaptant-se a les necessitats i realitats econòmiques d’aquest grup social. A continuació, expliquem les principals característiques d’aquests productes financers:

 • Quantitat: l’import sol dependre del perfil del client i del projecte a finançar.

 • Tipus d’interès: pots triar entre un tipus d’interès fix o variable. El tipus fix t’ofereix la seguretat de saber que la quota mensual no variarà durant el termini del préstec, mentre que el tipus variable et permet beneficiar-te de possibles baixades al mercat.

 • Termini d’amortització: el termini per tornar el préstec pot ser bastant flexible en funció de la quantitat sol·licitada i de l’entitat bancària, cosa que pot permetre adaptar les quotes a la capacitat de pagament. 

 • Requisits: En general, es demanarà ser major d’edat, tenir un bon historial creditici i demostrar ingressos estables. En algunes entitats poden sol·licitar domiciliar una nòmina o contractar assegurances addicionals, al Banc Sabadell no et demanarem aquesta mena de requisits. 

 • Avantatges addicionals: molts préstecs per a joves ofereixen avantatges addicionals, com la possibilitat de contractar-lo online, sense haver d’anar a l’oficina presencialment.

Tipus de préstecs bancaris per a joves

Hi ha diferents tipus de préstecs per a joves, cadascun amb les seves pròpies característiques i condicions com, per exemple:

 • Préstecs personals per a joves: són l’opció més comuna i versàtil, ja que poden utilitzar-se per finançar qualsevol tipus de projecte.

 • Préstecs preconcedits: són préstecs que l’entitat financera ofereix de manera anticipada. La quantitat a prestar i les condicions dependran de les característiques del client.
 • Préstecs universitaris: estan dissenyats específicament per finançar estudis, i solen oferir condicions especials com un termini d’amortització més llarg o la possibilitat d’ajornar les quotes mentre estudies.

 • Préstecs per a emprenedors: ofereixen condicions avantatjoses per a joves que volen posar en marxa el seu propi negoci.

En el cas dels préstecs per a joves sense feina, també existeix la possibilitat de contractar aquest tipus de producte encara que, generalment, l’entitat bancària requerirà un aval per acceptar la sol·licitud.

Consells per sol·licitar un préstec per a joves

Abans d’embarcar-te en la sol·licitud d’un préstec per a joves, és important seguir alguns consells per assegurar-te de prendre la millor decisió:

 • Compara diferents ofertes: abans de sol·licitar un préstec, és clau comparar les ofertes de diferents entitats financeres per trobar la que millor s’adapti a les teves necessitats.

 • Llegeix detingudament les condicions: assegura’t de llegir detingudament les condicions del préstec abans de signar-lo, prestant especial atenció al tipus d’interès, les comissions i les despeses associades.

 • Calcula la teva capacitat de pagament: és important que calculis la teva capacitat de pagament abans de sol·licitar un préstec per assegurar-te que podràs fer front a les quotes mensuals sense dificultat.

 • No demanis més diners del que necessites: sol·licita només l’import que realment necessites per finançar el teu projecte.

 • Paga les quotes a temps: és important que paguis les quotes del préstec a temps per evitar interessos de demora i possibles problemes amb l’entitat financera.

Els préstecs per a joves poden ser una eina molt útil per aconseguir les teves metes. No obstant això, és important utilitzar-los de manera responsable i assegurar-te que pots fer front a les quotes mensuals.

En qualsevol cas, abans de contractar un préstec de qualsevol tipus, és recomanable rebre assessorament professional especialitzat. En el cas del Banc Sabadell, recorda que, si ho desitges, pots consultar amb un expert perquè t’aconselli sense cap compromís. Pots sol·licitar quan vulguis una cita amb un dels nostres especialistes.
Si ja ets client, recorda que el Banc Sabadell comercialitza un ampli ventall de préstecs i crèdits perquè triïs el que millor respongui a les teves necessitats i a la teva situació econòmica.


Llegir article

Veure més resultats
matricula-
Comença a operar en minuts
i sense comissions
Fes-te client amb el nou Compte online Sabadell. Obre el teu compteObre el teu compte
matricula-

Descobreix els pròxims seminaris web de HUB Empresa

matricula-

Oportunitats del PERTE de l’economia circular pel sector del plàstic

Online 18 de juliol 13:00 h Coneix mésConeix més

Nou acord de liberalització del comerç a Xile

Online 18 de setembre 09:30 h
 
Coneix mésConeix més

Clients Satisfets, Clients Lleials: claus per al creixement estratègic en pimes

València + online 19 de setembre 09:30 h Coneix mésConeix més