matricula-202300266-2-6-10941
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
matricula-
matricula-

Compte de pagament bàsic de Banc Sabadell

Un compte bancari

Obre el teu compteObre el teu compte
Si no tens un compte a un altre banc
matricula-
Sense vinculació

Gestiona els teus diners i fes operacions bancàries bàsiques

Treu diners, fes transferències i domicilia els teus rebuts amb el Compte de pagament bàsic. Tot des de l'app del banc i sense compromisos ni haver d'adquirir cap altre producte o servei.
Obre el teu compte de pagament bàsic
matricula-
Targetes de dèbit

Gaudeix amb el teu compte d'una targeta de dèbit sense costo

Retira efectiu gratuïtament als nostres caixers1 i paga sense necessitat d'utilitzar diners físics amb la teva targeta de dèbit gratuïta, sense comissió d'emissió ni de manteniment. 

Aconsegueix el teu compte
matricula-
Qui pot obrir un Compte de pagament bàsic? 

Per a residents de la Unió Europea sense un compte a una altra entitat

Creat per a aquells que resideixen legalment a la UE, persones sol·licitants d'asil o l'expulsió dels quals no sigui possible per raons jurídiques o de fet i necessiten un compte personal per gestionar els seus diners2.

Crea el teu compte

Les claus del teu Compte de pagament bàsic

Targeta gratuïta
Paga les teves compres i retira efectiu amb la teva targeta de dèbit sense comissió d'emissió ni de manteniment.
Domicilia els teus rebuts
Paga els teus rebuts o càrrecs de forma automàtica amb el teu compte, siguin recurrents o no.
Envia diners sense cost
 Fes transferències online gratis a Espanya, excepte les immediates, i a altres païses de la UE, incloses les ordres permanents.
Banca digital
Fes les teves operacions bancàries des de l'app de Banc Sabadell o a través de la pàgina web.
Targeta gratuïta
Paga les teves compres i retira efectiu amb la teva targeta de dèbit sense comissió d'emissió ni de manteniment.
Domicilia els teus rebuts
Paga els teus rebuts o càrrecs de forma automàtica amb el teu compte, siguin recurrents o no.
Envia diners sense cost
 Fes transferències online gratis a Espanya, excepte les immediates, i a altres païses de la UE, incloses les ordres permanents.
Banca digital
Fes les teves operacions bancàries des de l'app de Banc Sabadell o a través de la pàgina web.
matricula-
Remuneració i tarifes de serveis

Comissió d’administració i manteniment del compte: 3 euros/mes.
La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat trimestral (9 euros/trimestre).

Exemples representatius del Compte de Pagament Bàsic
TAE: -1,195 % TIN: 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any, un saldo mitjà de 3.000 euros; TAE: -3,552 % TIN 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros. La TAE variarà segons l'import de saldo mitjà.

Els clients que tinguin reconeguda una situació d'especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera podran sol·licitar l'accés gratuït al compte de pagament bàsic (0 % TAE) i als serveis assenyalats.
La condició l'han de complir tots els titulars del compte i han d'aportar a l'entitat tota la documentació requerida per acreditar aquesta situació.

Exemple representatiu en el supòsit de clients amb especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera.
Exemple calculat per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros, aplicant un tipus d'interès del 0 % TIN, 0 % TAE i la comissió d'administració i manteniment de 0 euros/any (0 euros/trimestre).

Consultar document informatiu de les comissions
 
matricula-

El teu compte de pagament bàsic llest en només 3 passos

La contratació d'aquest compte només es pot fer a l'oficina. Omple aquest formulari i estarem encantats d'ajudar-te.

A l'oficina que triïs podràs formalitzar el contracte, després de declarar que no tens cap compte en un altre banc espanyol.

Un cop hagis signat el contracte, el teu nou Compte de pagament bàsic estarà disponible perquè puguis fer les teves gestions.
matricula-
Consulta el document informatiu de les comissions Document informatiu de les comissions
matricula-

Vols conèixer altres comptes bancaris de Banc Sabadell?

matricula-

Compte Online Sabadell

Exclusiva per als nostres nous clients
Sense condicions de vinculació ni permanència.
Una compte remunerat amb una rendibilitat de manera indefinida. 
Tens una targeta de dèbit i una targeta de crèdit gratis, sense comissions d'emissió ni de manteniment.
Obre el teu compte online Informa-te'n aquí

Compte Sabadell

Una opció flexible que s'adapta a les teves necessitats
Sense comissió d'administració i manteniment per a menors de 30 anys. (TIN 0% / TAE 0%)
Gaudeix d´una targeta de dèbit sense comissió d'emissió ni de manteniment.
Opera amb les teves targetes i fes transferències còmodament.
Crea el teu compte Coneix-ne més

Key Account

El compte bancari per a no residents a Espanya
Creat especialment per a clients internacionals.
Accés al servei exclusiu de traducció.
Targetes sense comissions d'emissió ni de manteniment.
Fes-te amb el teu compte Més informació 

Compte Sabadell Primer

Per als més petits de la casa
Compte sense comissió d'administració i manteniment per a menors d'edat (TIN 0% / TAE 0%)
Transferències online gratis a l'Espai Econòmic Europeu, excepte les immediates.  
La seva targeta de dèbit sense comissió d’emissió ni de manteniment per als més grans de 14 anys.
Crea'ls el seu primer compte Descobreix-ne més
matricula-

Els avantatges de la banca digital amb el millor d'un banc expert

Descarrega l'app Banc Sabadell

Gestiona el teu compte
des del teu mòbil
 

Treu diners i paga les teves compres amb el mòbil, sense necessitat de targeta física.
Envia i rep diners amb Bizum, gestiona els teus moviments i molt més.
matricula-

Responem les teves preguntes més freqüents

Quina és la remuneració i la tarifa de serveis del Compte de pagament bàsic?

Comissió d’administració i de manteniment del compte: 3 €/mes.
 
La liquidació del compte es realitza amb una periodicitat trimestral (9 €/trimestre). 

Exemples representatius del Compte de Pagament Bàsic
TAE: -1,195 % TIN: 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 3.000 €; TAE: -3,552 % TIN 0 %, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 €. La TAE variarà segons l'import de saldo mitjà.
Els clients que tinguin reconeguda una situació d'especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera podran sol·licitar l'accés gratuït al compte de pagament bàsic (0 % TAE) i als serveis assenyalats. 
La condició l’han de complir tots els titulars del compte i han d’aportar a l’entitat tota la documentació requerida per acreditar aquesta situació.
Exemple representatiu en cas de clients amb especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera. 

Exemple calculat per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 €, aplicant un tipus d’interès del 0 % TIN, 0 % TAE i la comissió d'administració i manteniment de 0 €/any (0 €/trimestre). 

Consultar document informatiu de les comissions

Com puc obrir un Compte de pagament bàsic?

Per contractar aquest compte, la persona interessada ha de formalitzar el corresponent contracte d'obertura a una oficina de Banc Sabadell i declarar que no disposa de cap altre compte de pagament en cap altra entitat a Espanya que li permeti realitzar els serveis associats a aquest compte bàsic. 
Per poder realitzar aquesta obertura, les persones que resideixin legalment a la UE, incloses les que no tinguin domicili fix, han d'aportar el seu document d'identificació (DNI, passaport o NIE). 
Els sol·licitants d'asil, han d'aportar el document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tramitació de protecció internacional, també conegut com a targeta vermella, el seu passaport, si en disposa, o el document d'identitat del seu país d'origen, així com documentació econòmica sobre l'origen dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d'ONG).
 
Així mateix, aquelles persones que no tinguin un permís de residència, però la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet, han d'aportar la documentació que permeti acreditar aquesta situació, com pot ser la sol·licitud de la concessió del dret d'asil, mitjançant el comprovant de sol·licitud segellat per la Policia Nacional unit al seu passaport, o el document expedit per la Policia Nacional de sol·licitant d'asil, o que s'hagi obtingut la condició de refugiat i, per tant, disposi de document d'identitat, i documentació econòmica sobre l'origen dels fons a rebre (ajudes o prestacions rebudes per part d'ONG).

Com puc presentar reclamacions o resolucions de conflictes?

En cas que els Titulars desitgin presentar una queixa o reclamació, es poden adreçar al Servei d'Atenció al Client (SAC) del Banc, a través de les seves oficines o a través de l'adreça de correu electrònic (SAC@sabadellatlantico.com). La utilització d'aquest mitjà s'haurà d'ajustar al que disposa el Reglament (UE) núm. 910/2014, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança o la normativa posterior que el substitueixi o desenvolupi, per tant, han de plantejar la seva reclamació d'acord amb el que preveu el Reglament, que tenen a la seva disposició a través de les oficines i de l'adreça d'internet www.bancsabadell.com.

Els Titulars, de conformitat amb el que estableix el reglament esmentat, també poden dirigir les possibles reclamacions al Defensor del Client del Banc.
 
Les queixes i reclamacions resoltes expressament pel SAC o pel Defensor, així com les que s'entenguin desestimades (que no finalitzin mitjançant una resolució expressa, tret d’assentiment, desistiment, transacció o caducitat), es podran tornar a presentar als serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i/o la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de conformitat amb el que disposa la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer, i les normes de desenvolupament o que la substitueixin. Les reclamacions presentades pels usuaris de serveis de pagament en relació amb els drets i les obligacions recollits en els Títols II i III del RD llei de serveis de pagament, es resoldran d'acord amb els terminis i la forma que preveu aquest Reial decret llei.
La resolució de litigis de consum en el sector financer es realitzarà a través de l'entitat de resolució alternativa de litigis en l’àmbit d'aquesta activitat, la creació de la qual està prevista en la disposició addicional primera de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Fins que no es produeixi la creació de l'entitat prevista a la dita Llei 7/2017, els serveis de reclamacions regulats a l'article 30 de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, han d’ajustar-ne el funcionament i el procediment amb allò que preveu aquesta llei.

El Banc no està adherit a la Junta Arbitral de Consum.

Què s’entén per situació especial de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera?

S'entén que un client es troba en situació especial de vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera quan: 
Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els següents llindars: 
  • 2 vegades l’indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM en endavant) de 12 pagues, per a persones no integrades en cap unitat familiar. 
  • 2 vegades i mitja l'IPREM per a persones integrades en una unitat familiar de menys de 4 membres. 
  • 3 vegades l'IPREM per a persones integrades en una unitat familiar de 4 membres o més o que tinguin la condició de família nombrosa. 
  • 3 vegades l'IPREM quan es tracti d'unitats familiars que tinguin en el seu si una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut oficialment. 
No hi hagi titularitat, directa o indirecta, o cap dret real sobre béns immobles, exclòs l'habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de cap dels membres que integrin la unitat familiar. 

Tindran la mateixa consideració que els cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els siguin exigibles.
Veure més preguntes
matricula-

Això et pot interessar

matricula-

Compte - 02/11/2022

Què és el codi IBAN del compte bancari?

 
El codi IBAN és un codi exclusiu del client i té un paper clau per a les transferències monetàries en l’àmbit europeu.
Llegir article 3 min

Compte - 06/09/2022

Què és el certificat de titularitat d'un compte?

 
Aquest document, que cal presentar per a certs tràmits importants, és molt senzill d’aconseguir. T'expliquem com fer-ho...
Llegir article 3 min
matricula-

Tens cap dubte? Som aquí per ajudar-te

Oficines i caixers

Localitza una oficina o demana cita prèvia​​​​​​​

Assistent virtual

Disponible 24/7 al botó d'Assistent Virtual

Contacta amb nosaltres

T'ajudem a través d'aquestes altres vies de contacte

Servei de At. al Client

Accedeix per presentar una reclamació oficial
matricula-
Condicions legals
matricula-
IniciComptes Bancaris Compte de pagament bàsic
Si no tens un compte a un altre banc
Obre el teu compteObre el teu compte