matricula-
Coneix els nostres productes per a Particulars
Comptes Bancaris Targetes bancàries Hipoteques Préstecs personals i crèdits Estalvi Inversió Jubilació Assegurances Renting Cotxes
Fes-te client i crea el teu compte1 en menys de 10 minuts amb el teu mòbil
Obre el teu compte online
1 Consulta el document informatiu de les comissions
Cercador d’oficines Demana cita online
Centre d’Ajuda Contacte
Tornar
La teva casa, el teu cotxe i altres
La importància de contractar una assegurança de vida
José Manuel Veiga, Director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros - 23/08/2023
Compartir

Les assegurances de vida garanteixen la tranquil·litat econòmica dels éssers estimats del prenedor davant de qualsevol incidència greu

L'objectiu principal d'una assegurança de vida és aportar tranquil·litat econòmica als éssers estimats de l'assegurat i a ell mateix quan passa una incidència greu, gràcies al fet que cobreix els riscos d'invalidesa permanent absoluta o defunció. És a dir, que en els moments més difícils, aquest tipus de producte de protecció es pot convertir en un dels ajuts econòmics principals per a moltes llars. Segons José Manuel Veiga, director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros, “una assegurança de vida ofereix la tranquil·litat de saber que passi el que passi, una família intentarà poder mantenir el nivell de vida durant el temps necessari per readaptar-se a la nova situació. Aquest punt és especialment important quan hi ha deutes o un préstec hipotecari”.

És a dir, que una assegurança de vida ofereix protecció econòmica a la família de l'assegurat en cas de produir-se una invalidesa permanent absoluta o la seva defunció, de manera que, per exemple, es pugui fer front al pagament d'una hipoteca o d'un préstec, o que ajudi a garantir el futur dels fills amb la protecció adequada davant d'aquestes situacions complicades. A més, en cas d'invalidesa permanent absoluta, la protecció econòmica pot ajudar a adaptar l'habitatge, disposant dels ingressos que ja no entraran a la unitat familiar.

Pot interessar-te: Encara no tens una assegurança de vida? Deixa't assessorar i contracta l'assegurança de vida que s'adapta millor a les teves necessitats

Cobertures ajustades a les necessitats reals

Existeixen al mercat pòlisses de vida que ofereixen un ampli ventall de cobertures. Per exemple, en el cas de Life Care de BanSabadell Seguros, estan inclosos els serveis d'orientació mèdica les 24 hores sense límit, l'opció de sol·licitar una segona opinió mèdica internacional sempre que calgui, l'atenció per part d'un equip de psicòlegs o un assessorament personalitzat sobre nutrició, al·lèrgies i alimentació infantil. En paraules de Veiga, “una assegurança de vida aporta tranquil·litat protegint allò que més valoren els clients. L'assegurança de vida Life Care, a més de la mort, cobreix la incapacitat permanent absoluta, ja sigui per accident o per malaltia. Després de l'experiència viscuda amb la pandèmia de la COVID-19, es fa indispensable disposar d'un suport econòmic davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir”.
 

L'assegurança de vida cobreix la invalidesa permanent absoluta o la
defunció i ofereix altres garanties complementàries adaptades a les
necessitats de cada persona 

 

De fet, hi ha pòlisses amb cobertures que permeten sol·licitar una bestreta del capital en cas de patir malalties greus com, per exemple, un càncer de mama. Com recalca el director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros, a més de la mort, “és igual d'important disposar de la cobertura d'incapacitat permanent absoluta. Davant d'aquesta situació, l'assegurat no podrà realitzar cap treball remunerat i a més pot portar implícites certes despeses com ara els metges o l'adaptació d'elements del dia a dia com ara l'habitatge o el cotxe”. 

Situació fiscal de les assegurances de vida

En cobrar una assegurança de vida cal pagar impostos, encara que el tractament fiscal difereix segons qui sigui el beneficiari. Si el prenedor i el beneficiari són la mateixa persona, es tributa per l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Si es tracta de persones diferents, cal tributar els diners per l'impost sobre successions i donacions (ISD), com a donació.

La quantitat d'impostos a pagar varia segons la quantia que es cobri i segons la raó que la motivi, ja que difereix si és per invalidesa permanent absoluta o defunció:

  • Incapacitat: es declara per rendiments de capital mobiliari. Els primers 6.000 euros a cobrar es sotmeten a un tipus del 19%; a partir d'aquesta quantitat i fins a 50.000 euros tributen pel 21%; des de 50.001 euros, s'aplica el 23%.

  • Defunció: cal tributar per l'ISD, i els impostos a pagar varien segons el grau de parentiu del beneficiari amb el difunt, la seva edat o si pateix alguna minusvàlua. Per exemple, si el beneficiari té una minusvàlua d'entre el 33 % i el 65 %, té una reducció menor que en el cas de posseir una minusvàlua més gran del 65 %, on s'aplicarà la reducció màxima. Als fills de la víctima menors de 21 anys també se'ls aplicarà la reducció màxima prevista.

A més, si l'assegurança de vida està lligada a una hipoteca, està permès desgravar-se fins al 15% del destinat a la compra d'un habitatge sobre una base màxima de 9.040 euros, encara que l'adquisició s'hauria d'haver realitzat abans de l'1 de gener de 2013, explica Veiga. En el cas de les assegurances de vida per a autònoms, aquestes poden incloure el pagament de les primes a la seva declaració de la renda fins a un màxim de 500 euros si el prenedor i el beneficiari són la mateixa persona.

Bonificacions que, encara que rellevants, són insuficients per a Veiga, que assenyala que, per incentivar la contractació d'assegurances de vida a Espanya, “s'hauria de potenciar la deducció fiscal de les primes de les assegurances. A més, les prestacions de defunció i d'incapacitat haurien d'estar més bonificades fiscalment per a l'ISD i l'IRPF, respectivament”.

Davant de qualsevol dubte sobre la contractació d'una assegurança de vida, el més oportú és comptar amb l'assessorament del gestor, que respondrà qualsevol dubte que pugui sorgir i orientarà sobre el producte que respongui millor a les necessitats de cada persona.

Assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004, actuant per a BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Compartir


Link
matricula-

Protegeix el que més vols

Descobreix les nostres ssegurances de salut, llar, cotxe, vida i accidents i decessos.

Saber més Saber més